Koregins โกเรจินส์
ดีเท็นพลัส D10Plus
ดินดีด้วย บานเย็นรากขาว แจกฟรี

สารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว

รากขาว รากยาว รากแข็งแรง เร่งแตกราก เพิ่มจำนวนราก รากกินปุ๋ย เร่งแตกกอ เร่งแตกใบ เร่งการเจริญเติบโต ดินร่วนซุย ลดการใช้ปุ๋ย เพิ่มผลผลิต

สารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว

สารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว มีส่วนประกอบสำคัญ 5 ชนิดได้แก่

 1. ฮิวมิก แอซิด (Humic Acid)
 2. แร่ธาตุจากหินภูเขาไฟ
 3. คลื่นความถี่แร่ธาตุ  (Mineral Frequency )
 4. แร่โลหะหายาก (Rare Earth Elements)
 5. Fungus (แร่ธาตุอาหารของ Mycorrhiza)
1. ฮิวมิก แอซิค ในสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว
ฮิวมิก แอซิด เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ เป็นระยะเวลานับล้านๆ ปี โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดิน เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผ่านการสกัดด้วยกรรมวิธีอันทันสมัย กรดฮิวมิกมีประโยชน์ต่อพืชและดินโดยตรง เป็นแหล่งอาหารสำหรับพืชและจุลินทรีย์ ช่วยรักษาเสถียรภาพและโครงสร้างของดิน ช่วยรักษา pH ของดิน ช่วยให้ดินอุ้มน้ำ และช่วยดูดซับและสลายยาปราบศัตรูพืช
ประโยชน์ของฮิวมิก แอซิด ต่อพืช
 1. เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด
 2. กระตุ้นผลผลิตและดูดธาตุอาหาร
 3. ช่วยเพิ่มการเจริญและแพร่กระจายของราก  ต้น และใบ
 4. กระตุ้นการลำเลียงน้ำและการสูญเสียน้ำไปจากพืช เซลพืชอุ้มน้ำมากขึ้น
 5. เพิ่มการหายใจของพืช
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนในพืช
 7. มีอิทธิพลต่อปริมาณคลอโรฟิลด์ และการสังเคราะห์แสง
 8. มีการสะสมคลอโรฟิลด์ ไม่ทำให้ใบพืชไม่เกิดอาการเหลือง
 9. มีความทนทานต่อการเหี่ยว
 10. พืชกระกูลถั่วจะมีปมรากมากขึ้น
 11. กระตุ้นการดูดซับธาตุอาหารหลักและรองของระบบรากพืช
 12. ช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน
 13. ช่วยเพิ่มชั้นหน้าดินที่เสื่อมโทรม
 14. ดินร่วนฟู ลดการแข็งกระด้างของหน้าดิน
 15. ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ย
 16. พืชตอบสนองกับปุ๋ยมากขึ้น
 17. พืชมีการเจริญเติบอย่างรวดเร็ว
 18. รากพืชมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
2. แร่ธาตุจากหินภูเขาไฟ ในสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว
จุดกำเนิดของ ธาตุอาหารจากหินภูเขาไฟที่สำคัญของพืช  คือการระเบิดของภูเขาไฟบนเปลือกโลกและใต้ท้องทะเล เปลือกโลกที่เปลี่ยนแปลง จากใต้พื้นโลก  สู่  ใต้พื้นน้ำ  อยู่  ระดับพื้นดิน   และดันตัวให้อยู่ เหนือพื้นดิน  หลังเวลาที่ล่วงเลยได้มีการแปลงสภาพจากแร่ธาตุที่อยู่ในภูเขาไฟและซากพืชซากสัตว์และแพลงตอนในน้ำ ที่มีการทับถม ในระยะเวลาหลายๆ พันปี การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกส่งผลให้เกิด แร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
แร่ธาตุอาหารนี้ เป็นแร่หินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทางตอนกลางของรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช้ได้กับพืชโดยไม่มีข้อจำกัด ไม่มีส่วนประกอบเคมีหรือสิ่งเจือปนใดๆ   มีแร่ธาตุที่สำคัญ  67 ชนิด มีแร่ธาตุที่สำคัญทั้งหมดสำหรับพืช ส่วนแร่ธาตุเป็นพิษชนิดอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ AAFCO กำหนด
คุณสมบัติของแร่ธาตุจากหินภูเขาไฟ ในสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว
ใช้ในการปรับปรุงดิน ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มขนาดผล ใหญ่ขึ้นและเพิ่มปริมาณน้ำตาลสูงขึ้น กำจัดสารพิษจากเชื้อรา ช่วยปรับปรุงสวนส้มที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และถูกทำลายจากแมลง ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ป้องกันการแข็งตัว การจับตัวเป็นก้อนของปุ๋ย ผลการใช้ยอดเยี่ยม จึงขายรวดเร็วใน อเมริกาและแมกซิโก และ สามารถป้องกันอาการผิดปกติของพืชจากการขาดธาตุ อาหาร
3. คลื่นความถี่แร่ธาตุ ในสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว
คือ คลื่นความถี่ของแร่ธาตุ ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จาก สวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1. ตัวกลางนำข้อมูล (Carrier), 2. พลังงาน (Energy) และ3. ข้อมูลที่ถูกเลือก (Frequencies)
ผลิตภัณฑ์ จะถูกบรรจุ (Charged) ด้วยความถี่ที่เฉพาะเจาะจง (Specific Frequency) ความถี่ที่เฉพาะนี้จะมาจาก สมุนไพร, Oxygen และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญของพืช และสุดท้ายความถี่ที่เฉพาะนี้ จะไปกระตุ้นกระบวนการทางชีวภาพในพื้นที่เป้าหมาย

แนวคิดในการคิดค้น นวัตรกรรม คลื่นความแร่ธาตุ (Mineral Frequency) จากแนวคิดกลศาสตร์ควันตั้ม (Quantum Mechanics) ทำงานโดยอาศัยพื้นฐานของ “Frequency – Resonance” (ความถี่และเสียงสะท้อน) คล้ายเครื่องรับวิทยุ แตกต่างกันที่ความถี่ถูกส่งมาจะมีความต่อเนื่อง และถาวร

Sender  ------------ Transmitting Signal -------------  Receiver  ---------------   Reaction

กระบวนการผลิตจะเริ่มต้นที่ศูนย์ข้อมูล (Information Center)

 1. ข้อมูล จะส่งผ่านไปที่อุปกรณ์ทรงกระบอกที่ทำจากไม้ ด้านในกลวง
 2. มีการป้องกันไม่ให้พลังงานอื่น หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ต้องการเข้าไป
 3. จากนั้นใช้พลังงานหรือแรงโน้มถ่วง (Gravitational Field Energy, GFE) เป็นตัวคัดเลือกข้อมูล
 4. พลังงานนี้จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นภายในเครื่องเร่งพลังงาน (Energy Accumulator)
 5. ข้อมูล/ความถี่ต่างๆ ที่ต้องการจะถูกคัดเลือก
 6. ขั้นตอนการผลิตจะอาศัยพื้นฐานของ “Frequency – Resonance” (ความถี่และเสียงสะท้อน) คล้ายเครื่องรับวิทยุ
 7. เฉพาะคุณสมบัติของสารตั้งต้นที่ต้องการเท่านั้นจะถูกถ่ายทอด ไปยัง ผลิตภัณฑ์
กระบวนการนี้ทำงานได้อย่างไร?
 1. ระหว่างการบรรจุข้อมูล คลื่นความถี่ของสารตั้งต้นที่ต้องการ (ออกซิเจน) จะถูกทำให้อยู่ในรูปพลังงานและถ่ายทอดไปยังตัวกลางนำข้อมูล (CaCO3)
 2. ความถี่นี้สามารถทำสำเนาไปยังแผ่นโลหะซึ่งจะถูกใช้ เป็นแม่แบบในการผลิตต่อไป
 3. สารตั้งต้นหรือตัวกลางนำข้อมูล สามารถเป็นได้ทั้งของเหลว, ก๊าซ, ของแข็ง และสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ก็ได้
 4. ความถี่ที่ถูกโปรแกรมใส่ในตัวกลางนำข้อมูล จะทำงานเป็นตัวกระตุ้นสิ่งอื่นต่อไป
คลื่นความถี่แร่ธาตุ (Mineral  Frequency) ทำงานอย่างไร ?
 1. บรรจุความถี่หรือคลื่นพลังงานลงใน ตัวกลางนำข้อมูล (เช่น CaCO3, molasses) ความถี่หรือข้อมูลนี้จะมาจากออกซิเจน, วิตามินรวมถึงธาตุอาหารรองและสมุนไพรต่างๆ
 2. ในลักษณะการทำงาน 2 แบบ คือ
 • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่างๆทั้งโรคและแมลง
 • ช่วยเรื่องของการเจริญเติบโต
คลื่นความถี่แร่ธาตุ  (Mineral  Frequency) หน้าที่อะไร ?
 1. สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 2. ช่วยป้องกันโรค รวมถึงรักษาโรค
 3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
 4. สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด
Basics Product
 1. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 2. ตัวกลางนำข้อมูล (CaCO3, Molasses) จะกระตุ้นระบบรากพืชและจุลินทรีย์ ทำให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น
 3. รูปแบบความถี่ที่สำคัญในคลื่นความถี่แร่ธาตุ (Mineral Frequency) คือ Trace Elements, Oxygen, Vitamins และสมุนไพรบางชนิด
กลไกการทำงาน
 1. ความถี่จะไปกระตุ้นจุลินทรีย์, กระตุ้นการเจริญเติบโต และความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของพืช
 2. ผลของการใช้คลื่นความถี่แร่ธาตุ (Mineral  Frequency)

พืชจะมีกิจกรรมทางชีวภาพมากขึ้น ต้านทานโรคได้มากขึ้น

 1. การงอก (Germination) จะเกิดมากขึ้น
 2. ส่งเสริมการแตกราก
 3. ส่งเสริมการเจริญเติบโต
 4. เพิ่มผลผลิต
 5. ทำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันอื่นๆ น้อยลง

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ คลื่นความถี่แร่ธาตุ  (Mineral Frequency)

 1. การเพิ่มจำนวนและการพัฒนาของรากดีขึ้น
 2. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช
 3. ช่วยให้พืชแข็งแรงและสามารถต้านทานโรค และแมลงได้
4. แร่โลหะหายาก(Rare Earth Elements) ในสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว

แร่โลหะหายาก คือแร่ที่มีธาตุโลหะหายากอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกันไป มีแร่มากกว่า 200 ชนิด ที่มีธาตุโลหะหายาก ถ้าจะแบ่งแร่มีโลหะหายากสามารถแยกได้เป็น

 1. แร่ที่มีธาตุโลหะหายากต่ำมาก ได้แก่ แร่ประกอบหินทั้งหลาย
 2. แร่ที่มีธาตุโลหะหายากเล็กน้อย มีธาตุมากกว่า 200 ชนิด ที่มี REE มากกว่า 0.01 %
 3. แร่ที่มีธาตุโลหะยากเป็นองค์ประกอบหลัก มีประมาณ 70 แร่ที่อยู่ในกลุ่มนี้ แร่ที่มีธาตุโลหะหายากที่สำคัญ ๆ
 4. แร่ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด 3 แร่คือ แบสต์นีไซต์ (Bastnaesite) โมนาไซต์ (Monazite) และ ซีโนไทม์ (Xenotime) [2]

แร่ธาตุที่สำคัญกับพืช ได้แก่

 1. Cerium
 2. Lanthanum
 3. Praseodynium

แร่โลหะหายาก (Rare Earth Elements) กับการสนับสนุนกระบวนการทางชีวเคมีในพืช

 1. สามารถเพิ่มผลผลิตถึง 15 % ในพืชบางชนิด โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่มีความชื้นจำกัด
 2. ส่งเสริมกระบวนการตรึงไนโตรเจน ของ Azotobacter Species
 3. ส่งเสริมกระบวนการดูดซับไอออนของรากพืช
 4. ส่งเสริมกระบวนการดูดซับ แมงกานีสและเหล็ก
 5. ส่งเสริมกระบวนการ Abscissic acid (ABA) Production (Plant Hormone) ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาภาวะเครียด และช่วยการเจริญเติบโตได้
 6. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง
 7. ส่งเสริมเอนไซม์ Mg – ATPase ในกระบวนการสังเคราะห์แสง
 8. ยับยั้งการทำงานของพิษเชื้อรา (Mycotoxin)
5. Fungus (กลุ่มแร่ธาตุอาหารของ Mycorrhiza) ในสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว
คำว่า "Mycorrhiza" (พหูพจน์ : mycorrhizas หรือ mycorrhizae) มาจากภาษากรีกว่า Mykes แปลว่า Mushroom หรือ fungus รวมกับ คำว่า rhiza แปลว่า root ดังนั้น ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรากับระบบรากของพืชชั้นสูง โดยรานั้นต้องไม่ใช่ราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ส่วนรากพืชต้องเป็นรากที่มีอายุน้อย (Frank, 1885; Mikola, 1973, Hawksworth และคณะ, 1995) การอยู่ร่วมกันนี้เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน (Symbiosis) เซลล์ของรากพืชและราสามารถถ่ายทอดอาหารให้กันและกันได้ ต้นพืชได้รับน้ำและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจากรา ส่วนราได้รับสารอาหารจากต้นพืชผ่านมาทางระบบราก เช่น พวกแป้ง น้ำตาล โปรตีน และวิตามินต่าง ๆ (Hacskaylo, 1971) นอกจากนี้ราไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อโรคด้วย (Marx, 1973) สปอร์ของราไมคอร์ไรซาจะมีอยู่ทั่ว ๆ ไปในดิน (Soil Bome Fungi)
ประโยชน์ของเห็ดราไมคอร์ไรซ่า ในสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว
 1. ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและปริมาณของรากพืชและของต้นไม้
 2. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้แก่ระบบรากของต้นไม้
 3. ช่วยเพิ่มรากความสามารถในการดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารให้แก่ต้นไม้ เช่นฟอสฟอรัส (P) ไนโตรเจน (N) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และธาตุอื่นๆ ซึ่งธาตุเหล่านี้เชื้อราจะดูดซับไว้และสะสมในรากและซึมซับขึ้นส่วนต่างๆ ของต้นไม้
 4. ช่วยในการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) ของพืช
 5. ช่วยย่อยสลายและดูดซับธาตุอาหารจากหินแร่ในดินที่สลายตัวยาก และพวกอินทรีย์สารต่างๆ ที่ยังสลายตัวไม่หมด ให้พืชสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้
 6. ช่วยเพิ่มอายุให้แก่ระบบรากของพืชและต้นไม้
 7. ช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดกับระบบรากของพืชและต้นไม้
 8. ช่วยให้ต้นไม้มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ว และทนต่อความเป็นกรด-ด่างของดิน ช่วยปรับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
 9. ช่วยเพิ่มพูนความเจริญเติบโตของต้นไม้ 1-7 เท่าจากอัตราปกติ
 10. ดอกเห็ดไมคอร์ไรซ่าสามารถใช้เป็นอาหารรับประทานได้ แม้ว่าบางชนิดจะมีพิษอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อย บางชนิดใช้เป็นเห็ดสมุนไพร
 11. ช่วยให้มีการย่อยสลายของซากพืชและแร่ธาตุที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับกลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้
 12. ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ป่ามีความสมบูรณ์ขึ้น
 13. ระดับ pH ที่เชื้อ Mycorrhiza เจริญได้ดี คือ pH 5.5-6.5 และอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 25-30 องศาเซลเซียส

จากคุณสมบัติเด่นของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นสารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว ทำให้มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อพืชมาก วัตถุดิบทั้งหมดเสริมฤทธิ์กัน จึงทำให้สารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว มีสรรพคุณครอบคลุมในการเพิ่มผลผลิตและใช้ได้ผลดีเยี่ยมทุกพืช

สรรพคุณของ สารปรับสภาพดิน บานเย็นรากขาว

แก้ปัญหาดินดาน ดินแน่น และดินแข็งกระด้าง ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มชั้นหน้าดิน

 1. กระตุ้นระบบรากพืชและจุลินทรีย์ ทำให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น
 2. ส่งเสริมการงอก งอกดีสม่ำเสมอ และเพิ่มจำนวนและการพัฒนารากดีขึ้น
 3. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย เพราะพืชตอบสนองกับปุ๋ยมากขึ้น รากกินปุ๋ยได้ดี
 4. กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันโรค
 5. ป้องกันการเสื่อมโทรมจากการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงต่างๆ
 6. ทำให้ท่อทางเดินอาหารสะอาด กระตุ้นให้พืชแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว
 7. สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี
 8. เป็นตัวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บานเย็นรากขาว ทั่วประเทศ
Copyright (c) 2011 by DNetworkShop.com
เว็บไซต์ บานเย็นรากขาว.com จัดทำขึ้นโดยนักธุรกิจอิสระ D Network Worldwide เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าในระบบอินเทอร์เน็ท
ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามคัดลอก ดัดแปลง ข้อมูล รูปภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย